Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de het muziek oriënterend onderwijs en het vocaal en instrumentaal onderwijs van de Muziekschool Zeeland  

 

Begrippenlijst  

 • MZ: Muziekschool Zeeland: formeel de gemeenschappelijke regeling (GR) de Zeeuwse Muziekschool
 • Gemeenschappelijke regeling: bij de GR de Zeeuwse Muziekschool zijn de volgende gemeenten aangesloten: Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Tholen en Veere
 • Deelnemer/leerling/cursist: de persoon die staat ingeschreven voor een cursus of opleiding aan de MZ
 • Betalingsplichtige/inschrijver: degene die het lesgeld/cursusgeld verschuldigd is. Indien de deelnemer bij het begin van het seizoen of bij het begin van het leertraject de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het lesgeld verschuldigd door diens wettelijk vertegenwoordiger zoals een van de ouders, de voogd, verzorger. Deelnemers van 18 jaar en ouder zijn het lesgeld zelf verschuldigd.
 • Verenigingen: leerlingen kunnen lessen volgen via een vereniging. De vereniging is dan zowel de inschrijver als de betalingsplichtige.
 • Schooljaar: een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli .
 • Korte cursus: een beperkte serie van lessen die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.
 • Jaarcursus: een cursus van 38 lessen die gedurende het hele schooljaar worden gegeven, met uitzondering van de schoolvakanties die in het vakantierooster worden aangegeven.
 • Strippenkaart: vooraf vastgesteld aantal lessen met een vaste lesduur (bijv. 18 lessen van 30 minuten). Van toepassing voor o.a. lessen aan leerlingen van 19 jaar en ouder.

Artikel 1. Aanmelden  

Aanmelden voor muziekles kan uitsluitend via een volledig, bij voorkeur online ingevuld, aanmeldingsformulier. De Muziekschool Zeeland behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. We houden zoveel als mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren voor lesdagen, -tijden, en docent. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-leerlingen krijgen een schriftelijke bevestiging van hun aanmelding. 

Artikel 2. Plaatsing  

 1. Na inschrijving wordt door de MZ bepaald of directe plaatsing mogelijk is. De deelnemer wordt hierover geïnformeerd. 
 2. Als er op het moment van inschrijving geen beschikbare plaats is, ontvangt de aangemelde deelnemer bericht dat hij/zij op een wachtlijst geplaatst kan worden. Zodra er op een later moment plaatsing mogelijk is, versturen we hierover bericht.  
 3. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de MZ het recht om programmaonderdelen te annuleren 
 4. Indien er onvoorziene omstandigheden zijn voor een activiteit heeft de MZ de mogelijkheid de lessen/cursus aan te passen. Als aanpassen niet mogelijk is, heeft de MZ de mogelijkheid de cursus te verzetten of te annuleren en het reeds betaalde cursusgeld terug te storten.  

Artikel 3. Plaatsing instrumentale/vocale lessen kwarto- of duo  

Plaatsing van leerlingen in de lesvorm kwarto- of duo- vindt alleen plaats onder de volgende voorwaarden:  

 1. Kwarto is een wekelijkse groepsles gebaseerd op kwartieren, te beginnen met  2 leerlingen die samen 30 minuten les hebben. 3 leerlingen hebben 45 minuten en 4 leerlingen hebben 60 minuten les. Deze lesvorm is niet individueel te volgen. De mogelijkheid tot het vormen van combinaties is bepalend voor plaatsing in een van de genoemde opties. Dat betekent dat wanneer er geen combinatie mogelijk is er een andere lesvorm voorgesteld kan worden. 
 2. Aanmelding voor duolessen voor deelnemers vanaf 19 jaar, is alleen mogelijk als twee deelnemer zich gezamenlijk aanmelden voor duolessen op eenzelfde instrument;  
 3. De deelnemers die gezamenlijk duolessen volgen, hebben bij voorkeur een vergelijkbaar speelniveau op het betreffende muziekinstrument. De docent kan beoordelen dat het speelniveau te ver uitleen loopt, waardoor plaatsing in duolessen niet in het belang van de leerlingen is.  

Artikel 4. Aangaan en duur overeenkomst:  

 1. Een schooljaar heeft 38 lesweken en begint gelijktijdig met het schooljaar van het Voortgezet Onderwijs. 
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de volledige periode van de gekozen korte cursus/12 maanden. De jaaropleiding wordt stilzwijgend in het daaropvolgende schooljaar voortgezet. 
 3. Zodra de deelnemer zich aanmeldt en door de MZ wordt ingeschreven, ontstaat er een rechtsgeldige overeenkomst tussen de MZ en de deelnemer, dan wel de betalingsplichtige.  
 4. Het lesgeld/cursusgeld is door de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, verschuldigd vanaf het moment dat de MZ de plaatsingsbevestiging aan de deelnemer heeft verstuurd. Bij directe plaatsing geldt de datum vanaf de eerste les als het moment vanaf wanneer het lesgeld/cursusgeld door de deelnemer is verschuldigd.  

Artikel 5. Verschuldigd lesgeld/cursusgeld:  

 1. Het verschuldigde lesgeld/cursusgeld wordt gebaseerd op de plaatsingsdatum van de deelnemer.  
 2. Tot de leeftijd van 19 jaar is de leeftijd van de deelnemer bij aanvang van het schooljaar bepalend voor de berekening van het verschuldigde lesgeld/cursusgeld.  
 3. Materiaalkosten zijn niet bij het lesgeld/cursusgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld.  
 4. De betalingsplichtige ontvangt een factuur voor het verschuldigde lesgeld/cursusgeld.  

Artikel 6. Kortingsregelingen 

 1. Het lesgeld mag geen drempel vormen om muziekonderwijs te volgen. Daarom is er een mogelijkheid tot gedeeltelijke ontheffing van lesgeld ingesteld, van 15 tot 50% afhankelijk van leeftijd en inkomen van resp. de leerling en betalingsplichtige. 
 2. Om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke ontheffing dient u, bij aanvang van een nieuw schooljaar (tot 1 september van dat jaar) of tot binnen een maand na inschrijving,  een aanvraag in aan de hand van het formulier gedeeltelijke ontheffing. Dit formulier is aan te vragen bij de administratie van de MZ. 
 3. Gedeeltelijke ontheffing dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.  
 4. Als gelijktijdig meer dan één gezinslid (per 1 augustus van het lopende schooljaar nog geen 19 zijnde), wordt automatisch gezinskorting toegepast. Het lesgeld wordt verminderd met 10% als het twee, 15% als het drie en 20% als het vier of meer leerlingen betreft.  
 5. Een leerling die zich inschrijft voor meerdere lessen, dan wel lesvormen, kan aanspraak maken op korting op basis van de onder 2 genoemde percentages. De korting is van toepassing op het goedkoopste product(en).  
 6. De kortingsregelingen zijn niet van toepassing voor leerlingen die een verenigingsopleiding volgen.  
 7. De kortingsregelingen zijn alleen van toepassing voor deelnemers woonachtig in gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. 

Artikel 7. Betaling lesgeld/cursusgeld:  

 1. Het verschuldigde lesgeld/cursusgeld kan worden voldaan door betaling: 
  – In één keer binnen 30 dagen van de factuurdatum
  – In maximaal 10 termijnen of per kwartaal door middel van automatische incasso. 

Betaling in termijnen is alleen mogelijk:
1. Als betalingsplichtige dit heeft aangegeven op het inschrijfformulier
2. Als betalingsplichtige een correct IBAN-nummer vermeldt op het inschrijfformulier.
3. Indien het lesgeld € 180,00 of meer bedraagt. 

Betaling in termijnen door middel van automatische incasso vindt plaats in de maanden september tot en met (maximaal) juni van het lopende seizoen. De inning van het lesgeld vindt plaats rond de 26e dag van de maand. Het aantal termijnen wordt aangepast aan de duur van de lessen dan wel cursus. 

 1. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig betalen van het lesgeld/cursusgeld komen voor rekening van de betalingsplichtige. Hieronder vallen ook de wettelijke rente en eventuele incassokosten.  
 2. Indien de betaling van het lesgeld/cursusgeld een achterstand vertoond, is de MZ gerechtigd om de lessen met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen. De betalingsplichtige blijft het lesgeld/cursusgeld verschuldigd. Opnieuw starten van de lessen kan pas na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag, inclusief eventuele bijkomende kosten.  

Artikel 8. Beëindigen van de overeenkomst  

 1. Een jaarcursus en deelname aan band, koren/ensembles wordt stilzwijgend in het daaropvolgende schooljaar voortgezet. Uitschrijven voor het nieuwe schooljaar kan schriftelijk worden doorgegeven tot 1 augustus. Schrijft u zich niet uit voor 1 augustus, dan gaan wij ervan uit dat u in het nieuwe schooljaar weer deelneemt aan de jaarcursus. 
 2. De overeenkomst voor de korte cursus eindigt automatisch na de laatste les van de cursus. 
 3. De overeenkomst voor de strippenkaart eindigt automatisch na de laatste les. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuw schooljaar. De inschrijver ontvangt medio mei/juni een bericht met betrekking tot inschrijving voor lessen in het nieuwe schooljaar. 
 4. Voor jaarcursussen en deelname aan band, koren/ensembles die voor de eerste keer worden gevolgd, wordt een overeenkomst aangegaan voor 12 maanden. Nà dat eerste jaar is tussentijdse opzegging mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging is alleen mogelijk door middel van schriftelijk berichtgeving naar de administratie van de MZ of via een mail naar info@muziekschoolzeeland.nl 
 5. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste twaalf maanden is niet mogelijk, behalve bij verhuizing naar een plaats buiten het werkgebied van de MZ of als om medische reden uitschrijving noodzakelijk is. 

Een verzoek om uitschrijving moet dan, met opgaaf van reden, schriftelijk aan de directie worden gericht. Als de directie tot uitschrijving besluit, dan vindt deze plaats op de laatste dag van de maand, waarin tot uitschrijving is besloten. 

 1. Na beëindiging van de overeenkomst wordt door de MZ berekend of de betalingsplichtige nog lesgeld/cursusgeld verschuldigd is. De betalingsplichtige blijft het lesgeld/cursusgeld en eventuele bijkomende kosten verschuldigd tot het bedrag volledig is voldaan.  
 2. Beëindiging van de overeenkomst door de MZ kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden indien er zwaarwichtige redenen aanwezig zijn, zoals wangedrag van de deelnemer. In dergelijke gevallen ontstaat er geen recht op restitutie van betaalde lesgelden/cursusgelden, noch ontslaat het betalingsplichtige van de verplichting tot het betalen van resterende verschuldigde lesgelden/cursusgelden.  

Artikel 9. Restitutie van betaald cursusgeld cq het ontslaan van verplichting tot betaling  

 1. Verzuim van lessen door de leerling leidt niet tot restitutie of ontheffing van de verplichting tot het voldoen van lesgeld. 
 2. Indien een deelnemer als gevolg van ziekte de lessen niet kan volgen, ontstaat alleen recht op restitutie van reeds betaalde lesgeld/cursusgeld of stopzetten van betalingen van het nog verschuldigde lesgeld/cursusgeld, als de directie hiertoe heeft besloten en rekening houdend met het volgende: 
 3. MZ is niet verplicht de docent, lesdag en lestijd voor de betreffende deelnemer vrij te houden gedurende het stopzetten van de lessen;  
 4. Bij uitval van lessen vanuit de organisatie, bv door ziekte of afwezigheid van de docent geldt het volgende:  
 5. De MZ is gerechtigd voor uitgevallen lessen een alternatief aan te bieden binnen hetzelfde seizoen dat voldoet aan de volgende voorwaarden:  
 6. Het alternatief omvat een les (of lessen) van minimaal dezelfde tijdsomvang;  
 7. Het alternatief kan (aansluiten bij) lessen van een andere docent omvatten;  
 8. Aangeboden alternatieven kan niet leiden tot recht op compensatie of restitutie van lesgeld/cursusgeld;  
 9. Bij uitval van meer dan 4 lessen in een opeenvolgende reeks ontstaat voor de deelnemer de mogelijkheid om de lessen – tijdelijk – stop te zetten. Restitutie van lesgeld/cursusgeld zal enkel plaatsvinden: – Indien de deelnemer voor de eerste 4 uitgevallen lessen een alternatief aangeboden heeft gekregen conform de hiervoor gestelde voorwaarden en dit alternatief niet wenst voort te zetten: vanaf de 5e uitgevallen les. Hierbij is niet van belang of de deelnemer van het aangeboden alternatief gebruik heeft gemaakt;
  – Indien MZ geen alternatief volgens deze voorwaarden heeft kunnen aanbieden: vanaf de 1e uitgevallen les.  
 10. Een schooljaar bestaat uit 38 lessen. Als er minder lessen zijn gegeven, worden de lessen die onder het aantal 36 komen op aanvraag gerestitueerd. Indien door afwezigheid van de docent een les van een korte cursus niet kan plaatsvinden, wordt deze in principe op een later tijdstip ingehaald.  
 11. De aanvraag voor restitutie van lesgeld dient u schriftelijk in, aan het einde van het schooljaar tot uiterlijk 30 september, via info@muziekschoolzeeland.nl.  
 12. Vaststelling en uitkering van de restitutie vindt enkel plaats na beëindiging van de overeenkomst, dan wel na het einde van het leerjaar. 

Artikel 10. Verhindering van volgen van lessen  

 1. Verhindering om een afgesproken les te volgen, dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch bij de administratie via telefoonnummer: 088-470 00 00 of per mail via info@muziekschoolzeeland.nl.  
 2. Indien volwassen leerlingen niet tijdig (uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de desbetreffende les) een bericht van verhindering hebben gegeven, wordt de les als gegeven beschouwd.  

Artikel 11. Verhindering tot het geven van de lessen (lesuitval)  

Bij tijdig bekend zijn van lesuitval zal MZ de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, hiervan per
e-mail en/of sms op de hoogte stellen in overeenstemming met de keuze die de inschrijver voor dergelijke berichtgeving heeft gemaakt.  

 1. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de juiste contactgegevens bij de administratie van de MZ bekend zijn.  
 2. MZ is nimmer aansprakelijk voor het niet lezen of ontvangen van deze berichten.  

Artikel 12. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

 1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeert MZ de deelnemer dat MZ zijn of haar gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres opneemt in een gegevensbestand:  
 2. MZ gebruikt de gegevens van de deelnemer in de administratie voor verwerking van de inschrijving en uitvoering van de met de deelnemer gesloten overeenkomst;  
 3. MZ heeft het recht de gegevens van de deelnemer te gebruiken om de deelnemer te informeren over nieuw aanbod, cursussen en activiteiten;  
 4. MZ mag de gegevens van de deelnemer analyseren om de bij b) genoemde informatie zoveel mogelijk op zijn/haar interesse af te stemmen;  
 5. MZ verstrekt de gegevens van de deelnemer niet aan derden;  
 6. De deelnemer/betalingsplichtige kan deze gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken ze te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan de deelnemer/betalingsplichtige contact opnemen met de administratie van MZ.  
 7. MZ hanteert onderstaande richtlijnen in geval van bijzondere omstandigheden rondom gezinssamenstellingen en verzorgingssituaties zoals in een situatie met gescheiden ouders waarvan de deelnemer minderjarig is:  
 8. De communicatie verloopt tussen MZ en opgegeven betalingsplichtige(n);  
 9. MZ vertrouwt erop dat de verstrekte informatie door opgegeven betalingsplichtige aan de andere gezaghebbende ouder(s) wordt door gegeven.  
 10. Beide gezaghebbende ouders hebben het recht om hun gegevens op te laten nemen in de administratie om informatie rondom lessen, cursussen en activiteiten te ontvangen.  
 11. MZ maakt tijdens het seizoen mogelijk beeld- en geluidsmateriaal van haar activiteiten voor publicitaire doeleinden. MZ is niet aansprakelijk voor plaatsing van beeld- en geluidsmateriaal door derden.  

Artikel 13. Wijziging van gegevens  

 1. Wijziging van gegevens door bijvoorbeeld verhuizing van de betalingsplichtige en/of deelnemer, dienen tijdig bij de administratie van MZ bekend te zijn.  
 2. MZ is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichtgeving omtrent de lessen indien de deelnemer een wijziging van gegevens niet tijdig heeft doorgegeven.  

Artikel 14. Aansprakelijkheid  

 1. Deelname aan lessen geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid en eigendommen.  
 2. Een deelnemer die onrechtmatig handelt ten opzichte van (medewerkers van) MZ en/of schade toebrengt aan (bezittingen van) MZ, zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De schade zal op hen worden verhaald.  

Artikel 15. Slotbepaling  

Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van MZ. 

Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda  

 

 

 

Vastgesteld per 1 juni 2024